Regulamin Portalu „portalgastronomii.pl”

 

Spis treści.

1. Postanowienia ogólne.

2. Definicje.

3. Warunki techniczne korzystania z Portalu.

4. Rejestracja i korzystanie z Portalu.

5. Ochrona danych osobowych.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika/Eksperta.

7. Wstrzymanie i zaprzestanie świadczenia usług.

8. Ograniczenie odpowiedzialności Administratora.

9. Polityka prywatności.

10. Postanowienia końcowe.

11.  Newsletter.

 

 

Twórcą oraz Administratorem Portalu  „portalgastronomii.pl”  jest:

JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, Tel. + 48 42 209 27 01, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228071, NIP 725-189-13-94, REGON: 47330323400000; Wysokość kapitału zakładowego: 125. 000,00 PLN. e-mail: biuro@jns.pl.

1. Postanowienia Ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z „portalgastronomii.pl”, zdefiniowanego w dalszej części Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin jest udostępniony Użytkownikowi i Użytkownikowi Zaawansowanemu (Ekspertowi) przez Administratora w sposób nieodpłatny.
 3. Użytkownik oraz Ekspert z momentem wejścia na stronę portalu zobowiązany jest jednocześnie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Definicje.

Portal – „portalgastronomii.pl” to portal gastronomiczny, mający na celu skupienie producentów oraz usługodawców pracujących z i dla branży gastronomicznej, gdzie gastronomowie mogą pozyskiwać istotną wiedzę przydatną w prowadzeniu tego typu działalności, zlokalizowany pod adresem internetowym www.portalgastronomii.pl lub w innych rozszerzeniach domenowych zarządzanych przez Administratora .

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu. Administratorem jest Przedsiębiorstwo JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228071. NIP 725-189-13-94, REGON: 47330323400000. Wysokość kapitału zakładowego: 125.000,00 PLN.

Serwis – jest nim portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.portalgastronomii.pl.

Użytkownik – jest nim osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, mająca możliwość wejść
w interakcję z innymi zalogowanymi Użytkownikami i Ekspertami.

Ekspert – jest nim Użytkownik Zaawansowany, posiadający wydzielone miejsce na Portalu, gdzie ma możliwość publikacji informacji dotyczących świadczonych przez niego usług oraz sprzedawanych produktów, jak również informacji dotyczących firmy z ramienia której występuje.

Konto Eksperta – dostępne dla Eksperta miejsce na Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Jest generowane przez  Administratora dla Eksperta w chwili podjęcia współpracy z Portalem.

Login – nazwa, którą Ekspert uzyskuje wraz z hasłem od Administratora.

Profil – jest to miejsce w serwisie, w którym Ekspert zamieszcza informacje dotyczące świadczonych przez niego usług oraz sprzedawanych produktów. Profil widoczny jest dla innych Ekspertów oraz Użytkowników a także dostępny jest dla Administratora na warunkach określonych w Regulaminie.

Prawa do Portalu – są to wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów Portalu o charakterze twórczym (tj. wszystko co związane z szeroko pojętymi prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi jak również z prawami pokrewnymi).

Regulamin Portalu, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy/Eksperci korzystający z Portalu. Korzystanie z Portalu poprzez umieszczanie wpisów lub też poprzez zalogowanie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników/Ekspertów Portalu w oparciu o Regulamin. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne.

3. Warunki techniczne korzystania z Portalu.

 1. Warunkiem korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika/Eksperta nośnika pozwalającego na łączenie się do sieci Internetowej, a także posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów Internetu. Zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 i wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej o takich samych parametrach.
 2. Warunkiem otrzymania Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych jest posiadanie przez Użytkownika/Eksperta właściwego urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie w nim wyszukiwarki.

 

4. Rejestracja i korzystanie z Portalu.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu – korzystanie przez Użytkownika z Portalu nie wymaga logowania. Wyjątkiem jest komentowanie przez niego z treści Ekspertów, gdzie Użytkownik zobligowany jest do pozostawienia swojego adresu e – mail.
 1. Rejestracja Eksperta – następuje po otrzymaniu i wpisaniu w Formularz Rejestracji loginu
  i hasła podanego przez Administratora w formie, jaką Administrator i Ekspert ustalą między sobą – za uprzednim podaniem przez Eksperta swojego adresu e-mail. Następnie Ekspert za pomocą loginu i hasła loguje się na swoje konto poprzez Formularz Rejestracyjny. Ekspert może kontaktować się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo z Administratorem portalu.
 2. Bezpieczeństwo haseł – Podane przez Administratora hasło Ekspert powinien jak najszybciej zmienić. Jest także zobligowany do chronienia go przed osobami trzecimi.
 3. Użytkownik, jak i Ekspert zobowiązani są do korzystania z Portalu w sposób zgodny
  z normami prawnymi i moralnymi, uwzględnionymi w polskim prawie. Wszelkie próby naruszenia prawa, a także dobrych obyczajów spowodują usunięcie komentarza Użytkownika, czy też usunięcie konta Eksperta z Portalu.
 4. Umieszczane przez Ekspertów treści są na bieżąco monitorowane przez Administratora
  w celu utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług w postaci treści eksperckich.
  W przypadku działania Eksperta na niekorzyść Portalu, poprzez zamieszczanie treści niezgodnych z prawdą, czy też w inny sposób nieetycznych Administrator ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Ekspertem.

5. Ochrona danych osobowych.

Wraz z rejestracją na Portalu, Użytkownik/Ekspert wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym adresu e-mail) w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści, czy też zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Administrator nie będzie udostępniać zgromadzonych danych osobowych Użytkowników/Ekspertów innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika/Eksperta. Administrator uprawniony jest do ujawnienia
i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

6. Prawa i obowiązki Użytkownika/Eksperta.

 1. Ekspert może posiadać jedno Konto i nie może on udostępniać go innym osobom, jak również i on nie ma prawa korzystać z Kont innych Użytkowników/Ekspertów.
 2. Jeśli Ekspert dopuści się udostępnienia danych dotyczących jego konta – ponosi w pełni odpowiedzialność za następstwa tego czynu, w tym ewentualne związane z tym szkody.
 3. Użytkownik/Ekspert zatwierdzając postanowienia regulaminu, zobowiązuje się do powstrzymania od działań mających na celu zakłócanie działania serwisu.
 4. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik/Ekspert zobowiązuje się w szczególności do:
 5. przestrzegania praw Portalu,
 6. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,
 7. poszanowania innych Użytkowników/Ekspertów i ich praw oraz praw osób trzecich,
 8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników/Ekspertów.
 9. Użytkownik/ Ekspert oświadcza, że wszelkie dane osobowe oraz zamieszczane przez niego Treści, w tym zdjęcia, są prawdziwe i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika/Eksperta Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich lub innych Użytkowników/Ekspertów oświadcza on, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie tych Treści.
 10. Użytkownik/Ekspert, umieszczając swoje dane, wizerunek, Profil lub Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników/Ekspertów oraz Administratora.
  W odniesieniu do tych elementów Treści, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik/Ekspert udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie ani
  w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji
  i reklamy Portalu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz dla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie.
 11. Użytkownik/Ekspert nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych w ust. 5 i 6 powyżej utworów, w tym kopiowania
  w celach związanych wyłącznie z działalnością Portalu oraz usunięcia ich z niego.
 12. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem.
  W szczególności zabrania się umieszczania Treści Użytkownika/Eksperta na tym Profilu lub innych treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
 13. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
 14. zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 15. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.),
 16. naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
 17. upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
 18. naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
 19. tekstów, zdjęć itp. zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym
  w posiadaniu Użytkownika/Eksperta,
 20. zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
 21. tekstów, zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
 22. jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niepożądane,
 23. jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.
 24. Zabrania się również działalności Użytkowników/Ekspertów polegającej na:
 25. rozsyłaniu spamu,
 26. zamierzonym wpływaniu na innych Użytkowników/Ekspertów w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych i/lub kontrowersyjnych i/lub nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. (tzw. „trolowanie”),
 27. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
 28. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Administratora. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak DoS (Denial of Service).
 29. promowaniu innych stron/serwisów internetowych i aplikacji, w tym reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW oraz firm zajmujących się sprzedażą przedmiotowych usług Portalu „portalgastroniomii.pl” jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Portalu „portalgastroniomii.pl”i innych portali, których administratorem jest Spółka JNS Sp. z o.o. przyjętych zasad netykiety,
 30. kopiowaniu części lub całości Serwisu w tym kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go
  w celach zarobkowych. Administrator może wskazać w odrębnym regulaminie elementy Serwisu, które Użytkownik/Ekspert może udostępniać osobom trzecim.
 31. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia postanowień punktów 8 i 9 przez Użytkownika/Eksperta, Administrator niezależnie od możliwości odpowiednio zablokowania Konta bądź rozwiązania Umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną będzie uprawniony do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika/Eksperta oraz jakichkolwiek efektów jego działalności w Serwisie.
 32. Użytkownik/Ekspert, który stwierdził naruszenie Praw do Serwisu powinien zgłosić Administratorowi opis naruszenia oraz – o ile to możliwe – dane naruszyciela.

7. Wstrzymanie i zaprzestanie świadczenia usług.

 1. Ekspert może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub też w formie pisemnej na adres siedziby Administratora w celu rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Eksperta z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte. Po przekazaniu informacji o wypowiedzeniu, Umowa wygasa ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca
 2. Administrator może rozwiązać Umowę i usunąć Konto w sytuacji:
 3. naruszenia przez Użytkownika/Eksperta postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego,
 4. podejmowania przez Użytkownika/Eksperta działań na szkodę innych Użytkowników/Ekspertów, Serwisu lub Administratora,
 5. wykorzystywania przez Użytkownika/Eksperta Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,

Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Ekspertem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich sześciu miesięcy.

Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości portalu za miesięcznym terminem wypowiedzenia, po opublikowaniu na stronach odpowiedniej informacji.

8. Ograniczenie odpowiedzialności administratora.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu:

 • wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników/Ekspertów; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników/Ekspertów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników/Ekspertów z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń
w systemie, jeżeli dokonał uprzedniego obowiązku informacyjnego Użytkowników/Ekspertów.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników/Ekspertów w tym za informacje znajdujące się na ich Profilach, gdyż Treści te nie pochodzą od Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich: redagowania, skracania bądź usunięcia
w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystanie przez nie w jakikolwiek sposób danych Użytkowników/Ekspertów, niezgodnie z celem działania Serwisu lub szkodliwe dla Użytkowników/Ekspertów, w tym w szczególności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika/Eksperta.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem Treści Użytkowników/Ekspertów lub wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik/Ekspert, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników/Ekspertów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

9. Polityka Prywatności.

Polityka prywatności Portalu „potralgastronomii.pl”

 1. Informacje ogólne:
 • Operatorem „portalgastronomii.pl” jest JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, tel.+ 48 42 209 27 01, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228071, NIP 725-189-13-94, REGON: 47330323400000; Wysokość kapitału zakładowego: 125. 000,00 PLN. e-mail: biuro@jns.pl
 • Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach/Ekspertach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

JNS Sp. z o. o, funkcjonującego pod adresem jns.pl.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika/Eksperta.
 2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika/Eksperta.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów zarejestrowanych przez Operatora Portalu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji
  o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 7. Informacja o plikach cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw.„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Eksperta Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika/Eksperta Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy/Eksperci Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika/Eksperta Poratlu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik/Ekspert nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika/Eksperta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Eksperta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki      internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Eksperta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Eksperta.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika/Eksperta. Użytkownicy/Eksperci Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Eksperta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik/Ekspert korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika/Eksperta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika/Eksperta gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik/Ekspert może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

III. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników/Ekspertów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika/Eksperta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika/Eksperta,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. Udostępnienie danych.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 2. Jeśli Użytkownik/Ekspert nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika/Eksperta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 4. Internet Explorer
 5. Chrome
 6. Safari
 7. Firefox
 8. Opera
 9. Android
 10. Safari (iOS)
 11. WindowsPhone
 12. Blackberry

10. Postanowienia końcowe.

 1. Warunkiem korzystania z portalu jest zatwierdzenie przez Użytkownika/Eksperta treści Regulaminu.. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika/Eksperta Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu;
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie i Profilu są zgodne z prawdą;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
 • zezwalam na wykorzystywanie moich treści, zamieszczonych w Serwisie, w publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www. bez pobierania przeze mnie z tego tytułu wynagrodzenia;
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
  w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228071. NIP 725-189-13-94, REGON: 47330323400000. Wysokość kapitału zakładowego: 125.000,00 PLN.

  1. Regulamin w każdym czasie może ulec zmianie, a zmiany wchodzą w życie z datą wskazaną w nowym Regulaminie.
  2. Administrator, na określonych warunkach zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku:
  3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usług mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych
   w danym zakresie urzędów lub organów,
  4. zmiany sposobu świadczenia Usług wynikające ze względów technicznych lub technologicznych, biznesowych lub bezpieczeństwa,
  5. wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Portal dotychczasowych Usług;
  6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników/Ekspertów w formie publikacji na łamach Portalu w postaci ogłoszenia
   z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin
   a w odniesieniu do Użytkowników/Ekspertów, dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej za pośrednictwem wewnętrznej poczty funkcjonującej na Portalu lub adresu e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, Użytkownik/Ekspert może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Administratorem, poprzez złożenie Usługodawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji oświadczenia – drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – o braku akceptacji wprowadzonych w Regulaminie zmian. złożenie ww. oświadczenia oznacza rozwiązanie Umowy pomiędzy Użytkownikiem/Ekspertem a Usługodawcą. Rozwiązanie Umowy w taki sposób skutkuje usunięciem przetwarzanych danych Użytkownika/Eksperta z bazy danych Serwisu oraz uznaniem Konta za usunięte.
  7. Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Portalu i całkowitego zaprzestania udostępniania Usług na Portalu bez podania przyczyn, po uprzednim miesięcznym poinformowaniu Użytkowników/Ekspertów o podjęciu takiej decyzji.
  9. Portal, Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych
   w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
  10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
  11. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika/Eksperta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem/Ekspertem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Przedsiębiorstwem rozstrzygane będą pierwszorzędnie polubownie bądź przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa.

11. Newsletter

1. Ekspert może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, zaś Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych bez rejestracji z chwilą podania w formularzu swojego adresu e-mail zaznaczając jednocześnie odpowiedni checkbox. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Ekspert/Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Portalu portalgastronomii.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Portal w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. 2. Ekspert/Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem kontaktu z Administratorem.

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2015r.